Monthly Archive: มกราคม 2020

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ณ …
Read more

การจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการเริ่มต้น (Kick Off) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ประจำปี 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  และหน่วยงานภาคี จัดงานวันเริ่ม…
Read more