Daily Archive: 13 มกราคม 2020

การจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการเริ่มต้น (Kick Off) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ประจำปี 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  และหน่วยงานภาคี จัดงานวันเริ่ม…
Read more