เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง

วันที่ 18 เมษายน 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวนิตยา นุ่มเนื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายธัชณัฐพงศ์ ศรีทองเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกร่าง เพื่อให้คำแนะนำเรื่องแมลงศัตรูพืชในผัก การดูแลผักในช่วงฤดูร้อน