ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน 64/65

ประชาสัมพันธ์เกษตรกรชาวสวนปาล์ม เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ 64/65

👉 รีบแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 65 ให้เป็นปัจจุบัน