กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวจุฑารัตน์ โชติศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุภัสชา จันพร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ