กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางสาวฐิติมา หล้าอ่อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวีรรัช ชีพธำรง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพุสดี มิ่งภูนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ