กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางศรีสุชาดา กวนด้วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวมลธิชา วัฒนสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวศิริทร ฟักทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุวรรณา เถาอวน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ