ฝ่ายบริหาร

นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง
เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก
นางสาวชญาณ์นันท์ ทับบุญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเฉลา เดชพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ