กลุ่มอารักขาพืช

นางสาวนิตยา นุ่มเนื้อ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธัชณัฐพงศ์ ศรีทองเพ็ชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ