Daily Archive: 30 มกราคม 2020

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ณ …
Read more